Publication

JASS Pub.

 

Japanese Association for the Social Studies (ed.)
"Shinban Shakaika Kyouiku Jiten" (Encyclopedia of Social Studies Education. 2nd Ed.) (written in Japanese)
Gyosei Corp., 2012. ISBN-13: 978-4324094839

Japanese Association for the Social Studies (ed.)
“Shakaika Jyugyoryoku no Kaihatsu Shougakkou Hen- Kenkyusha to Jissenka no Korabo ni yoru Atarashii Teian” (Development for the Ability of Social Studies Lessons in Elementary Education; New Proposals in Collaboration with Researchers and Practitioners.) (written in Japanese)
Meijitosho Shuppan Corp., 2008. ISBN-13: 978-4184333161

Japanese Association for the Social Studies (ed.)
“Shakaika Jyugyoryoku no Kaihatsu Chugakkou/ Koutougakkou Hen- Kenkyusha to Jissenka no Korabo ni yoru Atarashii Teian” (Development for the Ability of Social Studies Lessons in Secondary Education; New Proposals in Collaboration with Researchers and Practitioners.) (written in Japanese)
Meijitosho Shuppan Corp., 2008. ISBN-13: 978-4184334106

Go to top of page