About JASS

JASS Committee

JASS Committee : 2010. 4.1 – 2012. 3. 31

◎ : Cairman, ◯ : Vice-Chairman

President Bunzo KUDO
Vice-President Yuji EGUCHI, Toshiki SAKAI
Secretariat Yoshiyasu IDA
 General Affairs ◎Yoshiyasu IDA, Teisuke KUMATA
 Account Affairs ◎Kiyoshi KARAKI
 Journal Affairs ◎Kiyoshi KARAKI
 1. Editorial Committee
  ◎Reio YATABE, ◯Junro ITO, ◯Katsumi OSAWA, Masatake ARAI, Kyoko ISOYAMA, Kimiaki KATO, Kiyoshi KARAKI, Katsuhiko KIMURA, Teisuke KUMATA, Hisashi KURIHARA, Akihiko SHINOZUKA, Yoshiharu TODA, Masahiro NII, Asako MURAYAMA
 2. Research Promotion Committee
  ◎Yuichi TAKEUCHI
  1. Investigation of Research Issues
   ◯Masanobu KIRITANI, Shunsuke IKE, Satoshi IBARAKI, Hiromi KOBAYASHI, Junji TACHI, Kiyoshi TERAMOTO
  2. Planning and Management of Research Report Meetings
   ◯Katsuya SHIGEMATSU, Kazuhiro KAMATA, Toru SATO, Toshitatsu TANAKA, Tsuyoshi NOGUCHI, Tatsuya WATANABE
 3. International Interaction Committee
  ◎Yasuyuki NISHIWAKI, ◯Seiji KAWASAKI, Kyoko ISOYAMA, Yuji EGUCHI, Takeo MORIMO
 4. Research Publicity Committee
  ◎Yoshiharu TODA, ◯Ko SATO, Yoshihiro TAMEIKE, Masahiro NII, Masahiro FUTAGAWA
 5. Special Committee of Publication Planning
  ◎Hideaki OTOMO, ◯Katsuhiko KIMURA, Seiji KAWASAKI, Toshio KITA, Toshiki SAKAI, Katsuya SHIGEMATSU
 6. Election Administration Committee
  ◎Yukio YAMAGUCHI, Yoshiyasu IDA, Yuji EGUCHI, Hirokazu KIMURA, Masanobu KIRITANI, Bunzo KUDO, Ko SATO, Yasuyuki NISHIWAKI
 7. Person in Charge for Following Organizations
  Japan Association of Universities of Education (JAUE) Seiji KAWASAKI
  Liaison Committee of Subject Curriculum Studies, Science Council of Japan (SCJ) Kiyoshi KARAKI
  Japan Association of Educational Research Kiyoshi KARAKI

Go to top of page