About JASS

JASS Board of Directors

JASS Board of Directors : 2010. 4. 1 – 2012. 3. 31

President Bunzo KUDO
Vice-President Yuji EGUCHI, Toshiki SAKAI
Councilor (constant)  
 HOKKAIDO (2) Shuzo TAYAMA, Masato FUJIMOTO
 TOHOKU (2) Masami IDO, Takenori INOSE
 KITA-KANTO (3)  Yoshiyasu IDA, Kiyoshi KARAKI, Katsuhiko KIMURA
 MINAMI-KANTO (8) Hideaki OTOMO, Seishiro KAGEYAMA, Kimiaki KATO, Masanobu KIRITANI, Hiromi KOBAYASHI, Yoshiharu TODA, Yasuyuki NISHIWAKI, Isao YASUNO
 TOKYO (6) Katsumi OSAWA, Seiji KAWASAKI, Yuichi TAKEUCHI, Chiharu FUJII, Takeo MORIMO, Reio YATABE
 TOKAI (3) Takeshi TSUCHIYA, Masahiro FUKAKUSA, Eiji YAMANE
 HOKU-SHINETSU (3) Fumitaka SHIBUSAWA, Mamoru MIYAZONO, Tomokazu YAMAMOTO
 KINKI (4) Kunihide KANEKO, Tomohito HARADA, Takaaki FUJIWARA, Mitsuharu MIZUYAMA
 CHUGOKU (2) Norio IKENO, Tomoyuki Kobara
 SHIKOKU (2) Kimiaki NISHIMURA, Yasushi MATSUMOTO
 KYUSHU (3) Masahiro FUKUDA, Mitsuo MIYAMOTO
 Recommendation of President Masayuki UMAI, Masami UMEZU, Fumiaki EMA, Asako MURAYAMA, Yukio YAMAGUCHI
Audit Yoshio AIZAWA, Yasuo HASEGAWA
Organaizer (Incl. Councilor)
  Masatake ARAI, Shunsuke IKE, Kyoko ISOYAMA, Yoshiyasu IDA, Junro ITO, Satoshi IBARAKI, Katsumi OSAWA, Hideaki OTOMO, Kimiaki KATO, Kazuhiro KAMATA, Kiyoshi KARAKI, Seiji KAWASAKI, Toshio KITA, Katsuhiko KIMURA, Masanobu KIRITANI, Teisuke KUMATA, Hisashi KURIHARA, Hiromi KOBAYASHI, Ko SATO, Toru SATO, Katsuya SHIGEMATSU, Akihiko SHINOZUKA, Yuichi TAKEUCHI, Junji TACHI, Toshitatsu TANAKA, Yoshihiro TAMEIKE, Kiyoshi TERAMOTO, Yoshiharu TODA, Masahiro NII, Yasuyuki NISHIWAKI, Tsuyoshi NOGUCHI, Masahiro FUTAGAWA, Asako MURAYAMA, Takeo MORIMO, Reio YATABE, Yukio YAMAGUCHI, Tatsuya WATANABE
Adviser
  Hiroshi ICHIKAWA, Tetsuo KAJI, Nobuo SAKAGAMI, Hiromi SAJIMA, Akio SHINOHARA, Tsuguyoshi TAKAYAMA, Hiroyuki TAKAYAMA, Jiro NAGAI, Sadao NITANI, Sennosuke FUJII, Gunzo MIURA, Yasushi MIZOUE, Kosuke YAMAGUCHI, Toshio YOKOYAMA

Go to top of page